การทำกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๓ ๐ น. สภ.บางนบ นำโดย พ.ต.ท.วีระศักดิ์  ศรีทอง สว.สภ.บางนบ พร้อม

ด้วยข้าราชการตำรวจ ได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๐

ณ วัดพัทธสีมา ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

 

 

และได้มีการแจกแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์การ

รณรงค์ในการคาดเข็มขัดนิรภัยและการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๐

ราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางนบ ได้ร่วมกันรับมอบ ถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคและบริโภค น้ำดื่ม ยา

สามัญประจำบ้าน จากกลุ่มคณะต่างๆ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลบาง

นบและตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

1.ครอบครัวของ พันตำรวจเอกหญิงอรวรรณ ปานแก้ว รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อนๆ

2.พระอาจารย์ธณภัทร ธนภททโร  จากสำนักปฎิบัติธรรมควนพระพุทธบาท ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.กลุ่มเพื่อนๆของ พันตำรวจโทวีระศักดิ์ ศรีทอง สารวัตร สถานีตำรวจภูธรบางนบ จากอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.ศูนย์การค้า Big C สาขาต่างๆ

 

หลังจากนั้น ข้าราชการสถานีตำรวจภูธรบางนบ จึงได้นำถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคและบริโภค น้ำดื่ม

ยาสามัญประจำบ้าน ออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นการให้กำลังใจกับพี่น้อง

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่ในขณะนี้

ในนามของสถานีตำรวจภูธรบางนบและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงขอขอบพระคุณ กลุ่มบุคคลทั้ง 4 คณะ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

 

การระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

 

 


ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สถานีตำรวจภูธรบางนบ

ซึ่งนำโดยพันตำรวจโทวีระศักดิ์  ศรีทอง สารวัตรถานีตำรวจภูธรบางนบ

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในังกัดทำการปล่อยแถวการระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

*************************************************

 

 

การประชุมชี้แจงของผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรบางนบ

พันตำรวจโทวีระศักดิ์  ศรีทอง สารวัตรถานีตำรวจภูธรบางนบ

ได้เรียกข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางนบ มาประชุมชี้แจงในหัวข้อราชการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการมาและ

ชี้แจงถึงสาระสำคัญในการออกเสียงลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรมวันตำรวจ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

เวลา ๐๗.๓๐ น.พันตำรวจโทวีระศักดิ์  ศรีทอง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรบางนบ ได้นำข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางนบ

ทำพิธีไหว้ศาลประจำสถานีตำรวจภูธรบางนบ

เวลา ๐๘.๓๐ น.พันตำรวจโทวีระศักดิ์  ศรีทอง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรบางนบ ได้ทำพิธีอ่านสาส์นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

และร่วมกล่าวบทปรงใจ อุดมคติตำรวจ พร้อมกับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวภูธรบางนบ

เวลา ๐๙.๐๐ น.ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางนบ ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่

 เวลา ๑๐.๔๕ น. ข้าราชการสถานีตำรจภูธรบางนบ ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเพื่อขอพรและถวายภัตรตาหารเพล

เวลา ๑๕.๓๐ น.สถานีตำรวจภูธรบางนบ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างข้าราชการตำรวจกับผู้นำท้องถิ่น